Arbejdsforhold og miljøpræstation hos 444 studios' leverandører sikres med Sedex - Smeta Audit

SMETA er verdens mest udbredte revision. Virksomheder bruger SMETA til at forstå og foretage forbedringer af arbejdsforhold og miljøpræstationer i deres virksomhed og forsyningskæde.

  • SMETA-revisionen er designet til at hjælpe med at beskytte arbejdere mod usikre forhold, overarbejde, diskrimination, lav løn og tvangsarbejde.
  • SMETA er en revision, som hjælper os med at forstå standarder for arbejdskraft, sundhed og sikkerhed, miljøpræstationer og etik inden for vores egen drift eller hos en leverandør.
  • Audits leveres af et af Sedex' godkendte revisorfirmaer og her får vi eller vores leverandør en korrigerende handlingsplan for at hjælpe med at forbedre ydeevnen på disse områder.

Helt lavpraktisk vil sige at: Sedex SMETA Audit laver undersøgelserne på virksomheders vegne, blandt andet for os. Vi modtager en årlig rapport, som kan fortælle os om produktionsvirksomheden overholder love og retningslinjer. Det er naturligvis kun muligt at fortsætte vores produktion hos virksomheden såfremt de overholdes.

Working conditions and environmental performance at 444 studios' suppliers are ensured with Sedex - Smeta Audit

SMETA is the world's most widespread audit. Companies use META to understand and make improvements to working conditions and environmental performance in their business and supply chain.

  • The SMETA audit is designed to help protect workers from unsafe conditions, overtime, discrimination, low pay and forced labour.
  • SMETA is an audit which helps us understand labor standards, health and safety, environmental performance and ethics within our own operations or at a supplier.
  • Audits are provided by one of Sedex's approved auditing firms and here we or our supplier receive a corrective action plan to help improve performance in these areas.

In short, this means that: Sedex SMETA Audit carries out the investigations on behalf of companies, including for us. We receive an annual report, which can tell us whether the production company complies with laws and guidelines. It is of course only possible to continue our production at the company if they are observed.