Bevilling af hjælpemidler

Bevilling via § 112

I Servicelovens § 112 står:

Kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

  • I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.
  • I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.
  • Er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Formålet med Serviceloven er:

  • At tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer
  • At tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte
  • At tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige problemer
  • At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv - At lette den daglige tilværelse og forbedre livskvalitet
  • Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie
  • Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte

Udredning

Kan opdeles i en lovmæssig og en faglig udredning:

1) Det lovmæssige grundlag for den kommunale sagsbehandling er Servicelovens § 112 og Retssikkerhedslovens § 10, 11 og 12.

2) Den faglige udredning foregår som et samarbejde mellem borgeren, kommunens sygeplejersker med kontinensansvar, borgerens egen læge og evt. speciallæger eller sygehusafdelinger.

Henvendelse 

… kan ske på flere måder:

1) Borgeren retter selv henvendelse til kommunen med et ønske om hjælp til sit inkontinensproblem.

2) Speciallæge sender erklæring efter endt undersøgelse/behandling med henblik på bevilling.

3) Plejepersonale observerer/rapporterer et inkontinensproblem.

Hvordan?

borger.dk kan du oprette ansøgning, vær opmærksom på, at du skal søge tilskud INDEN du køber produktet.

Flere råd og mere information?

Ældresagen har lavet en god vejledning omkring søgning af hjælpemiddel, læs her.
På hjælpemiddelbasen [HMI] kan du også få mere viden, her kan du også finde vores produkter i deres liste. Se artikel omkring bevilling og rådgivning her, - ønsker du at se vores produkter på HMI, finder du dem her.